قوانین و استاندارد ها

shabake azma
azma markaz
marja
zist fanavari
rahbordi
shaa
nano
SHAA OSTAN

آئین نامه فعالیت در شبکه آزمایشگاهی

1- ارائه خدمات به وسیله آزمایشگاه ها
آزمایشگاه های عضو شبکه باید برای ارزیابی گزارش کامل سرویس دهی خود در آزمایشگاه هر سال دو بار کارکرد شش ماهه خود را به شبکه ارسال نماید.
آزمایشگاه های عضو شبکه موظفند نسبت به ارتقای سطح توانمندی ها و آموزش نیروی انسانی و همکاری مستمر با مدیریت شبکه برای ارزیابی دوره ای داشته باشند.
آزمایشگاه های عضو شبکه باید متعهد به رعایت مقررات و ضوابط شبکه باشند.
آزمایشگاه های عضو شبکه ملزم به ارائه سوابق فعالیت ها و آماده به کار تجهیزات مرتبط می باشند.
آزمایشگاه موظف است دقت کافی را در نگهداری نمونه های متقاضیان و ارائه نتایج صحیح بنماید.
آزمایشگاه های عضو شبکه موظفند، تجهیزات خود را در طول خدمت در دوره های مقتضی، کالیبره نموده، تأییدیه آخرین کالیبراسیون تجهیزات خود را از طریق سایت شبکه به شبکه ارسال کنند.
آزمایشگاه موظف است در صورتی که به هر دلیل، قادر به ارائه خدمات به متقاضی در زمان اعلام شده به وی نیست، حداقل ۲۴ ساعت قبل، به متقاضی اطلاع دهد.
آزمایشگاه های عضو شبکه موظفند در صورت عدم امکان ارائه خدمت (به دلیل خرابی تجهیزات، مشکل تکنسین و…) و در صورت رفع مشکل سرویس دهی، اطلاع رسانی مقتضی را از طریق سایت شبکه، حداکثر تا دو روز اداری، به شبکه انجام دهند.

۲- ارزیابی از آزمایشگاههای عضو شبکه
ستاد شبکه با تهیه دستورالعمل خودارزیابی آزمایشگاههای عضو شبکه، عملکرد شش ماهه و سالانه آنها را ارزیابی خواهد کرد.این خود ارزیابی بر اساس معیارهایی نظیر خدمات آزمایشگاه، رضایت مندی مشتریان و ذی نفعان (مشتری مداری) و سطح همکاری های درون شبکه ای و منابع انسانی انجام خواهد شد.
تبصره: مسئولیت نظارت بر خود ارزیابی و اعتبار سنجی آن برعهده مدیریت شبکه می باشد.

۳- حمایت از آزمایشگاه های عضو شبکه
کمک مالی به پرسنل آن آزمایشگاه
حمایت از آموزش پرسنل آزمایشگاه در داخل و یا خارج از کشور
ارتقا یا خرید تجهیزات تکمیلی برای آزمایشگاه و مدارک فنی
میزان کمک به آزمایشگاه در هر دوره فعالیت، بر اساس آیین نامه حمایتی شبکه و با تصویب کارگروه زیرساخت تعیین می شود
ملاک های ارزیابی آزمایشگاه های عضو شبکه مطابق آیین نامه ارزیابی شبکه خواهد بود
کمک به آموزش و توسعه منابع انسانی آزمایشگاه های عضو شبکه
ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اخذ استانداردهای مرتبط، خرید، تعمیر و ارتقای تجهیزات و تامین قطعات
مدیریت دانش اعضای شبکه (شناسایی، اکتساب، توسعه و به اشتراک گذاری دانش و مهارت منابع انسانی
اطلاع رسانی از نحوه ارائه خدمات آزمایشگاه در پایگاه شبکه
کمک به کالیبراسیون دوره ای تجهیزات و تهیه استانداردهای لازم
برگزاری دوره های آموزشی
برگزاری دوره Work shop
حمایت در جهت کسب استاندارد بین المللی
انتخاب آزمایشگاه نمونه

دانشکده علوم پایه
دانشکده کشاورزی
دانشکده فنی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده معماری و هنر
tarbiat badani
adabiat
riazi
shargh gilan

شرایط عضویت در شبکه و تعهدات آزمایشگاه ها

 

آزمایشگاه های علاقه مند به عضویت و فعالیت در شبکه موظف اند اطلاعات منابع، زیرساخت ها، توانمندی ها و تجهیزات آزمایشگاهی خود را به ستاد شبکه ارائه و شرایط لازم را برای ارزیابی اولیه آزمایشگاه فراهم کنند و پس از پذیرش عضویت طبق “دستورالعمل عضویت و فعالیت در شبکه” عمل کنند.

ارزیابی اولیه آزمایشگاه های متقاضی عضویت در شبکه براساس معیارهای وجود تجهیزات مناسب و آماده به کار مرتبط،

پیشینه فعالیت پژوهشی و خدماتی در این زمینه و وجود نیروهای کارآمد و فن ورزان مجرب و پذیرش شرایط ستاد صورت می گیرد.

آزمایشگاه ها می توانند پس از گذراندن یک دوره آزمایشی و پس از ارزیابی و کسب امتیاز لازم، با تصویب ستاد شبکه و تایید رئیس ستاد شبکه به عنوان عضو دایمی شبکه پذیرفته شوند.

آزمایشگاه های عضو شبکه ملزم به همکاری با ستاد شبکه برای همکاری های درون شبکه ای و انجام ارزیابی های دوره ای هستند.

آزمایشگاه های عضو با توجه به سطح و کیفیت منابع، زیرساخت ها، توانمندی ها و خدمات ارائه شده به چهار دسته ممتاز، خوب، متوسط و قابل قبول تقسیم می شوند

فایل مربوط به مشخصات آزمایشگاه ها به

پیوست جهت تکمیل و به روز رسانی اطلاعات در صفحه آزمایشگاه مربوطه تقدیم می گردد.

 

folder-download-3

مشخصات آزمایشگاه