مجموعه آزمایشگاه های مرکزی و همکار مرکزی دانشگاه

shabake azma
azma markaz
marja
zist fanavari
rahbordi
shaa
nano
SHAA OSTAN

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

دانشکده علوم پایه
دانشکده کشاورزی
دانشکده فنی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده معماری و هنر
tarbiat badani
adabiat
riazi
shargh gilan

آزمایشگاه همکار مرکزی دانشکده فنی مهندسی شرق

keshesh

آزمایشگاه همکار مرکزی تربیت بدنی
تربیت بدنی

آزمایشگاه همکار مرکزی دانشکده منابع طبیعی

4

آزمایشگاه همکار مرکزی دانشکده کشاورزی
گیاه پزشکی

آزمایشگاه همکار مرکزی دانشکده فنی

آزمایشگاه همکار مرکزی دانشکده علوم پایه

عنوان

support
Need Help?
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait