آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

ANIMAL SPECT

مشخصات عمومی آزمایشگاه
نام آزمایشگاه
تاریخ تأسیس
زمینه های تخصصی
مسئول آزمایشگاه
کارشناس آزمایشگاه
شماره تلفن آزمایشگاه
شماره فکس
پست الکترونیک آزمایشگاه
ساعت کار آزمایشگاه
آدرس آزمایشگاه

Animal SPECT

1

DSC

5

HPLC

9

AFM

13

FTIR

2

XRD

6

GC

10

جذب اتمی

14

SEM

3

GC-MASS

7

TG

11

تست کشش

15

QUANTOMETER

4

SPM

8

REAL TIME PCR

12

الکتروریسی

16

سیستم particle charge

نانو پارتیکل آنالایزر (DLS)

DLS

Water purification system

اسپکتروفلورسانس (FLR)

اسپکتروفلورومتر

Water bath

water bath

انکوباتور یخچال دار ۵۳ لیتری

دستگاه عکس برداری از ژل

پتانسیو استات و گالوانواستات

پتانسیواستات گالوانواستات

 

support
Need Help?
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait