دانشکده کشاورزی

shabake azma
azma markaz
zist fanavari
rahbordi
shaa
nano
SHAA OSTAN

دانشکده علوم پایه
دانشکده کشاورزی
دانشکده فنی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده معماری و هنر
tarbiat badani
adabiat
riazi
shargh gilan
گروه زراعت
4
گروه خاک شناسی
soil-re
گروه علوم دامی
jm8ymsf3z8xpoe4lea2
گروه مهندسی آب

ab

گروه گیاه پزشکی

گیاه پزشکی

گروه بیوتکنولوژی

biotechnology21

گروه باغبانی
baghbani
گروه اقتصاد کشاورزی

index

آزمایشگاه مرکزی
8
گروه کرم ابریشم

ndex

گروه صنایع غذایی

s

گروه مکانیزاسیون
dex
support
Need Help?
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait